Დაცვის პოლიცია

ინფორმაციის უსაფრთხოების ძირითადი პოლიტიკა

ჩვენ (როგორც Scqr Inc.) ვიცავთ ჩვენი კლიენტების მიერ მოცემულ ინფორმაციულ აქტივებს საფრთხეებისაგან, როგორიცაა უბედური შემთხვევები, კატასტროფები და დანაშაულები. ჩვენი კომპანიის ინფორმაციის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ჩვენ ვმუშაობთ შემდეგი წესებით.
image

1. მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა

ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ მენეჯმენტის ინიციატივით სისტემატიურად და უწყვეტად გავაუმჯობესოთ ინფორმაციის უსაფრთხოება.

2. შიდა სისტემის გაუმჯობესება

ჩვენ ვადგენთ ინფორმაციის უსაფრთხოების წესებს.

3. შტაბის ძალისხმევა

ჩვენ ვცდილობთ მივიღოთ ცოდნა და უნარები ინფორმაციის უსაფრთხოებისათვის.

4. იურიდიულ და სახელშეკრულებო მოთხოვნებთან შესაბამისობა

ჩვენ ვცდილობთ შევასრულოთ კანონები, რეგულაციები, ნორმები და სახელშეკრულებო ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან და გავამართლოთ ჩვენი კლიენტების მოლოდინები.

5. დარღვევები და უბედური შემთხვევები

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მივიღოთ შესაბამისი ზომები, რომ თავიდან ავიცილოთ ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დარღვევები, ხელშეკრულების დარღვევები და ავარიები.

გამოქვეყნდა თარიღი

2019-06-03
Scqr Inc. (株式会社 セキュリアル)
აღმასრულებელი დირექტორი Heddi Nabbisen (鍋Heddi谷 英Nabbisen憲)